Polityka Prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-688 Warszawa, ulica Emilii Plater nr 18, posiadającej REGON: 140791059 i NIP: 7010047225, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268836 (zwana dalej „Zieloną Polaną”) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Użytkowników.

Polityka prywatności informuje Użytkowników w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane.

W ramach tej Polityki Prywatności opisano ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbiera Zielona Polana dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystuje, komu je udostępnia, jak je ochrania oraz jakie Użytkownik ma prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki (w tym definicja określeń takich jak Serwis, Użytkownik, itp) jest regulamin Seriwsu.

Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe Zielonej Polany:

Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-688 Warszawa, ulica Emilii Plater nr 18, posiadającej REGON: 140791059 i NIP: 7010047225, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268836.

Adresem do korespondenci pocztowej Zielonej Polany jest adres: ul. Karola Bunscha 22, 30-392 Kraków.

Adres email do korespondencji w sprawach poruszanych w Regulaminie to: dorzel@metkasoft.pl

Numer telefonu: +48 12 376 8210

Inspektor Danych Osobowych nie został powołany z uwagi, ze Zielona Polana nie przetwarza Danych osobowych na dużą skalę.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Zielonej Polany stosowana jest na podstawie :

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Zielona Polana przetwarza dane osobowe tak, aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz czytelny dla Użytkownika.

Najważniejsze zasady Zielonej Polany przy zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych:

 • Zbierane są dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zielona Polana realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co zostało omówione poniżej w niniejszej Polityce prywatności.

 • Prawo dostępu do danych: prawo do otrzymania od Zielonej Polany potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób. 

 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

 •  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, realizowane jest w taki sposób, że w razie sprzeciwu Użytkownika, Zielona Polana zaprzestaje przetwarzania danych Użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym).

 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez Zielona Polanę („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Zielonej Polany niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • Prawo do przenoszenia danych: czyli Użytkownicy mają prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył Zielonej Polany jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Użytkowników zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikom praw, można przesłać mailowo na adres:dorzel@metkasoft.pl lub pisemnie na adres ul. Karola Bunscha 22, 30-392 Kraków, z dopiskiem „IOD”.

Wnioski Użytkowników są wypełniane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu trzech tygodni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Użytkowników Zielona Polana poinformuje.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zielona Polana podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Zielona Polana zapewnia ochronę danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, przed nieuprawnioną modyfikacją, udostępnia je upoważnionym osobom jedynie jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Zielonej Polany mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Przetwarzanie danych.

Zielona Polana przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wykazana jest powyżej i w Regulaminie Seriwsu tj. wyłącznie w celu realizacji rezerwacji nieruchomości oferowanej do zakupu przez Zieloną Polanę.

Zielona Polana nie przekazuje innym podmiotom danych osobowych zebranych za pomocą Serwisu.

Dane osobowe, obejmują dane identyfikacyjne niezbędne wyłącznie do realizacji rezerwacji nieruchomości oferowanej do zakupu przez Zieloną Polanę: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, miasto.

Za każdym razem Zielona Polana określa i przetwarza tylko niezbędny zakres danych.

Zielona Polana przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Konto takie może być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika bez negatywnych konsekwencji co spowoduje usuniecie danych osobowych u Zielonej Polany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji od Zielonej Polany jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

W przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkowników i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki prywatności.

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników pochodzą wyłącznie od niego samego przekazane Zielonej Polanie poprzez formularz kontaktowy . Zielona Polana nie zbiera danych osobowych od innych podmiotów.

Zielona Polana także gromadzi dane zawarte w logach systemowych.

 

Zgoda – cofnięcie zgody

Zielona Polana nie zbiera danych osobowych w celach marketingowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody co do przetwarzania jego danych osobowych momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z Zieloną Polaną.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami –jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości zrealizowania celów do jakich Serwis został powołany czyli rezerwacji nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofniecie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie.

Cookies

W związku z korzystaniem z Serwisu Zielona Polana gromadzi także dane Użytkownika zawarte w logach systemowych. Zielona Polana wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją Serwisu, serwera.

W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Zielona Polana nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zielona Polana nie dokonuje profilowania.

 

Zmiany w Polityce

Zielona Polana zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Zielona Polana będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).


Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na Serwisie nie stanowią oferty handlowej . Ze względu na pojawiające się promocyjne możliwe są zmiany cen i produktu.