Regulamin serwisu

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisów Zielona-Polana.pl (zwany dalej „Serwisem”), prowadzonym przez Zielona Polana APUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-688 Warszawa, ulica Emilii Plater nr 18, posiadającej REGON: 140791059 i NIP: 7010047225, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268836 (zwana dalej „Zieloną Polaną”). Adresem do korespondenci pocztowej Zielonej Polany jest adres: ul. Karola Bunscha 22, 30-392 Kraków. Adres email do korespondencji w sprawach poruszanych w Regulaminie to: dorzel@metkasoft.pl

2. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Użytkownikami na potrzeby niniejszego Regulaminu i korzystania z Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

2. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzenia i aktualizacji danych zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Zielona Polana zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.

5. Treści zawarte w serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań należy je dodatkowo zweryfikować: telefonicznie, mailowo, listownie lub osobiście we wskazanym biurze Agencji.

6. Każdy użytkownik korzysta z zasobów serwisu na własną odpowiedzialność.

7. Zielona Polana dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Zielona Polana nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez użytkowników wskutek wykorzystania zasobów serwisu widzianych w przeglądarce internetowej.

§ 3

1. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo.

2. Zielona Polana zezwala na wykorzystywanie zasobów serwisu do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zm.).

3. W serwisie jest prowadzona promocja i prezentacja innych niż Zielona Polana podmiotów.

§ 4

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności (usług elektronicznych) serwisu jest możliwe pod warunkiem dokonania przez użytkownika rejestracji i założenia Konta przez które rozumie się konto Użytkownika w Serwisie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkowania oraz informacje o złożonych przez niego rezerwacjach nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę. Serwis nie pozwala na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę. Serwis pozwala jedynie na rezerwacje danej nieruchomości na dany okres, dzięki czemu niniejszą nieruchomość nie jest oferowana innym Użytkownikom. Użytkownik poza Serwisem dokonuje kontaktu z Zieloną Polaną celem zawarcia ewentualnej umowy kupna nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę.

2. Zielona Polana ma prawo zaprzestania bądź czasowego zawieszenia świadczenia całości bądź części elektronicznych usług bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

3. Użytkownik ma prawo do zgłaszania potrzeb i oczekiwań dotyczących serwisu.

4. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, miasto, określić własny login oraz hasło.

5. Logowanie się na Konto w Serwisie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Zielonej Polany, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Zielona Polana. Zielona Polana jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia i realizacji rezerwacji nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę do zakupu, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności realizacji rezerwacji.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu nie są zbierane w celu marketingowym.

3. Zakres Danych osobowych niezbędnych do założenia Konta i dokonania rezerwacji nieruchomości oferowanych przez Zieloną Polanę jest następujący: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, miasto, login oraz hasło.

4. Za pomocą Serwisu i Dane osobowe udostępnianie przez Użytkowników nie są dalej przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

5. Zielona Polana zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Zielona Polana spełnia wszelkie wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (w tym RODO). Ponadto, Zielona Polana zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.

7. Zielona Polana zapewnia ochronę przekazanych przez Użytkownika Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu korzystania z Serwisu, zgodnie z Regulaminem.

9. Ogólne zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu zdefiniowane zostały w zakładce "Ochrona prywatności".

 

 

§ 6

1. Zielona Polana może czasowo zawiesić dostęp użytkownika do danych wprowadzonych przez niego za pośrednictwem serwisu do czasu zaprzestania przez niego działań godzących w zasady określone niniejszym regulaminem.

2. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika bądź zawieszenia dostępu do jego danych przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem „Odwołanie odmowa”.

3. Zielona Polana może trwale usunąć dane użytkownika, jeśli ten nie zaprzestanie działań sprzecznych z polskim prawem bądź niniejszym regulaminem.

§ 7

1. W razie likwidacji Serwisu wszystkie dane użytkowników będą trwale usunięte z serwerów - bez ich uprzedniego powiadamiania.

2. Zielona Polana zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu dokonują informacji o zmianie Użytkownika w terminie minimalnie 7 dni przed planowaną zmianą poprzez komunikat wyświetlany w Serwisie.

§ 8

Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie użytkownik akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 9

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2011 r.